VÍTEK, J. Simulátor telefonního vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokeš, Aleš

Úvodní část práce obsahuje úvod do problematiky vedení. Je přehledná, logicky členěná, a pokud jde o objem informací souvisejících s telefonním vedením, je i dostatečně obsáhlá. V této části práce však chybí podobné teoretické základy k dalším částem simulátoru, jako jsou pásmové propusti nebo symetrizační obvod. V textu diplomové práce lze najít i několik dalších nedostatků. Občas chybí odkaz na literaturu, není zřejmý význam obrázků 22 a 23 a jejich vztah k obr. 21 (v textu na ně chybí odkazy a mají odlišné kmitočtové osy vzhledem k obr. 21), chybí hodnoty součástek navržených filtrů, v přílohách nejsou uvedeny přehledy součástek a jejich hodnot celkového zapojení simulátoru, není zdůvodněna potřebná zatížitelnost rezistorů, atd. Určité drobné výhrady lze mít i k formální stránce práce. Jsou zde určité nedostatky ve formátování, nepřesné formulace, nedodržení stejného označení některých veličin nebo pojmenování dílčích částí simulátoru. Realizační část diplomové práce je však na velmi dobré úrovni. Simulátor byl navržen, důležité části byly simulovány a optimalizovány, elektronické obvody byly realizovány a funkčnost zařízení byla ověřena měřením. Diplomant pracoval zcela samostatně s využitím literatury, často využíval možností konzultací a na diplomové práci aktivně pracoval po celou dobu řešení. Sám si zařídil možnost měření na jiných v dané oblasti lépe vybavených pracovištích. Závěrem lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Velké ocenění si zaslouží skutečnost, že simulátor byl dokončen a jeho změřené parametry jsou ve velmi dobré shodě s profesionálními výrobky. Ocenění si zaslouží také již zmíněný aktivní přístup k řešení všech úkolů.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Vařacha, František

Diplomová práce splňuje dle dodaných materiálů zadání beze zbytku. Je zpracována s náležitým teoretickým úvodem a teoretické úvahy a předpoklady jsou použity v praktické realizaci. Srovnáním vyrobeného vzorku s profesionálním zařízením je doloženo, že práce byla zpracována úspěšně. Trochu jiné je však hodnocení formální stránky. Např. na str. 17 je řada vzorců, které nejsou z pochopitelných důvodů odvozeny. Bylo by však vhodné uvést pramen, ze kterého bylo čerpáno, tak, jak je např. uvedeno na str. 19 u vzorečku pro povrchový jev. Další nedostatek vidím v grafické stránce. V práci jsou použita schémata vytvořená programem EAGLE. Tato schémata jsou však špatně čitelná, co se týče textu, který je šedý, nekontrastní, rozmazaný (artefakty po jpg kompresi) a často je překrytý částí schematické značky, ke které navíc ani nepatří, jako např. čísla spínačů S2, S6, S7, S8 na obr. 33 str. 38. Text na obr. 36 str. 41 je z 90% absolutně nečitelný. To se opakuje i na dalších schématech a osazovacích plánech. Dalším nedostatkem vedoucím k nepřehlednosti je způsob kreslení schémat, konkrétně např. obr. 32, 33 na str. 38, kde je signál JAS pojmenován, místo aby odpovídající vývody byly propojeny, stejně tak napájení +5V. Tento způsob je nešťastný, vede ke zbytečné nepřehlednosti a pokud je schéma složitější a popisy rozmazané, jak je tomu na obr. 31 na str. 37, je čtení schématu velmi obtížné. Doporučuji proto autorovi do budoucna věnovat těmto skutečnostem více pozornosti.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 65736