PŘIKRYL, P. Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Předložená práce se zabývá komplexním modelováním atmosférického optického spoje. Smyslem práce bylo provést syntézu statického modelu, kterým je výkonová bilance samotného spoje, a statistického modelu, kterým je vyjádření pravděpodobnosti překročení dané úrovně měrného útlumu atmosféry ve zvolené lokalitě. Studentovi se podařilo vypracovat program pro komplexní model spoje a ověřit jeho platnost pro dané technologické parametry spoje a statistické projevy atmosféry v několika zvolených lokalitách. Vypracování programu předchází podrobná teoretická analýza týkající se funkce spoje a statistických projevů atmosférického přenosového prostředí. Student pracoval samostatně a svůj projekt se mnou pravidelně konzultoval. Ke kritickým připomínkám přistupoval konstruktivně a se zájmem o řešenou problematiku. Výsledkem jeho práce je nástroj určený k ohodnocení dostupnosti spoje. Práce obsahuje jen několik formálních nedostatků, které však nesnižují její celkovou dobrou úroveň.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Vlček, Čestmír

Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou modelování atmosférických optických komunikačních systémů, zejména z hlediska vlivu útlumu a turbulence atmosféry na kvalitu a dostupnost spoje. Diplomant provedl rozbor působících vlivů na základě poznatků z literatury a vytvořil model pro simulaci parametrů spoje, podstatné pro jeho dosah, jako jsou systémová rezerva a požadavky na hodnotu nedostupnosti spoje. Sestavený nomogram je syntézou statistického a stacionárního modelu. K tomu vytvořil program Atmos, který pracuje v prostředí MATLAB a umožňuje zadávat jednotlivé parametry vysílací a přijímací části a rovněž parametry optického prostředí pro jednotlivé vybrané lokality v rámci ČR. Hodnoty výsledků byly ověřeny klasickým výpočtem z jednotlivých vztahů v Excelu. Formální zpracování práce je na dobré úrovni, práce obsahuje všechny náležitosti a až na několik prohřešků proti pravopisu obsahuje minimum chyb a překlepů. Zadání práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 65743