MÁLEK, M. Mobilní robot řízený KINECTem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

V práci je otestováno několik možných přístupů a knihoven pro využití dat z MS Kinektu. Vlastní text je přehledný a velmi detailně popisuje jak dostupné informace o vlastnostech Kinektu, tak způsoby práce s ním. Poměrně dost textu je věnováno i srovnání jak podobných platforem, tak různých přístupů k dosažení obdobné funkčnosti. Ač student vytvořil nepochybně několik vlastních programů pro testování i pro vlastní robot, je tato skutečnost poměrně málo prezentována ve vlastní práci (nějaké informace jsou v přílohách).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Brejl, Milan

Diplomová práce Miroslava Málka se zabývá možnostmi využití zařízení KINECT jakožto senzorové platformy pro řízení např. robota. Toto zařízení a jeho komunikační rozhraní je do jisté míry dokumentováno a připojení KINECTU k PC již bylo mnohokrát řešeno. V čem je však tato práce pionýrská, je použití KINECTU s embedded zařízením, tedy bez PC. Autor práce vzorově postupuje od přehledů dostupných informací, dostupného SW a dostupného HW, přes jejich rozbor, nalezení nejsnažší cesty k cíly a určení míst, kde je nutný vlastní vývoj. Práce má velice široký záběr a ukazuje, že její autor je schopen, jak by správný inženýr měl, si poradit s problematikou v mnoha oblastech – od získávání informací (nejen vyhledáváním na internetu, ale také kontaktováním lidí z odborných komunit), přes HW (vypočetní výkon různých procesorů, navržení a výroba plošného spoje), základy mechaniky (podvozek robota, jeho nosnost, motory, rychlost), až po několik oblastní vývoje nebo portování SW (aplikace pro PC, komunikační protokoly, embedded operační systém, embedded aplikace, řídící algoritmus). Práce je ucelená, přehledně členěná, psaná bez pravopisných či formálních chyb a velmi čtivá. Obzvláště ukázky programového kódu uvedené v textu jsou velmi výstižné, krátké a přitom ukazující podstatu řešení. Naopak s použitím některých výrazů, jako např. „vybrat vhodný podvozek, ... byl tvrdý oříšek“ nebo „operační systém Angstrom v celé své kráse“ je třeba být v technickém textu opatrný. Zadání práce bylo bezezbytku splněno a navíc překročeno tématem řízení robota pomocí povelů. Tato část práce nad rámec zadání však není zcela jasně popsána. Chování robota při vyhýbání se překážkám, včetně problematických situací, je sice v práci dobře popsáno, přesto bych uvítal odkaz na video, které tohoto robota, ať už v kterékoliv fázi vývoje, ukazuje. Miroslav Málek demonstroval schopnost široce se seznámit se zadanou problematikou, posunout ji dále, a postavit fungující zařízení. Jeho diplomová práce je velice kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 65701