MASÁR, I. Rozpoznávání hudebních záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Zaměření diplomové práce vycházelo z vlastního zájmu a potřeb studenta. Zadání práce bylo vcelku splněno. Student vytvořil funkční program, databázi hudebních nahrávek a provedl nutné experimenty. Rešerše dostupných publikací je velmi strohá, obsahuje pouze 9 řádků textu. Práce vykazuje zřetelný rozdíl v kvalitě programátorské činnosti a teoretické písemné dokumentace. V písemné části se vyskytuje řada věcných nepřesností a formálních chyb. Věcné připomínky: • str. 2 a 3: …každý signál konečný v čase lze vyjádřit součtem harmonických signálů…, • str 3. …pokud má vstupní signál více vzorků, frekvenční rozlišení bude větší, frekvenční rozlišení je nepřímo úměrné počtu vzorků signálu…, • vodorovná osa na Obr. 4.7 nepředstavuje vzorky signálu, • apod. Formální připomínky: • obecně – značení stejných veličin ve vztazích a na obrázcích není sjednoceno, • nahodile jsou použity termíny vstupní signál a vstupní vektor, • rozdílné značení Wn ve vztahu (3) a Wn v následujícím textu, • apod.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Horka, Michal

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 65703