PALLA, M. Simulátory solárního záření pro testování solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci bylo porovnat zdroje světelného záření s vlastnosti slunečního záření a vybrat nejvhodnější pro simulátor slunečního záření se zaměřením na LED světelné zdroje. U vybraných zdrojů stanovit jejich výkonové a spektrální vlastnosti. U realizovaného solárního simulátoru pak stanovit jakostní třídu definovanou pro testery fotovoltaických článků a panelů. Student Bc. Martin Palla navrhl simulátor slunečního záření využitím pole LED diod s vlastním optickým uspořádáním tak, aby spektrum co nejvíce odpovídalo slunečnímu spektru záření. Funkčnost svého návrhu pak ověřil na měření voltampérových charakteristik vybraných fotovoltaickách článků. Na základě experimentů a studia zpracoval práci v rozsahu 54 stran včetně seznamu literatury a použitých symbolů. Práce je rozčleněna do devíti hlavních kapitol, které se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje kapitoly, kde se student věnuje charakterizaci slunečního záření, využitím slunečního záření v solárních systémech, normami pro testování solárních článků a panelů a charakterizací umělých zdrojů světelného záření. Praktická část obsahuje spektra testovaných zdrojů záření a popis návrhu a výroby simulátoru slunečního záření. Práci doplňují i některé měření vlastností fotovoltaických článků získaných použitím navrženého simulátoru slunečního záření. Požadavky zadání student splnil v dostatečném rozsahu, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Přes malé nedostatky, jako je opomenuté číslování kapitol a chyby v obsahu je práce sepsána pečlivě, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Solčanský, Marek

V diplomovej práci sa študent venuje simulátorom solárneho žiarenia. V prvej časti teoreticky popisuje svetlo, jeho spektrum a solárne systémy. V druhej praktickej časti sa venuje skúmaním LED diód s rôznymi vlnovými dĺžkami. Bol zostavený malý solárny simulátor, s ktorým boli následne zmerané volt-ampérové charakteristiky článkov. Autor dobre pracuje s literatúrou a i grafická úprava práce je na vyššej úrovni. Náplň práce má jednoduchší charakter, chýba mi väčší rozsah, zložitosť úloh, rôzne varianty a podrobnejšie skúmanie jednotlivých podúloh. Celkovo je diplomová práca napísaná zrozumiteľne, prehľadne a hodnotím ju "uspokojivo".

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 66950