SAMOHÝL, L. Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. Součástí práce je vytvoření 3D modelu předního dílu upínacího systému (počítačové modelování v parametrickém CAD programu SolidWorks, kontrola výstupních dat) a jeho výroba pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping (metoda Fused Deposition Modeling – 3D tiskárna uPrint). Součástí práce je výroba silikonové formy předního dílu mačky pomocí vakuového licího systému. Silikonová forma slouží pro odlití určitého počtu dílů z komerčně dostupných materiálů. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením výroby předního dílu mačky s doporučením a rozborem nejvhodnější ekonomické varianty řešení. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen na různých školních pracovištích, ale také na partnerských pracovištích, které se spolupodílely na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Autor v práci splnil všechny body zadání. Práce je členěna do čtyř kapitol, v rešeršní části se autor věnuje popisu funkce výrobku a možným metodám výroby. Následuje správně zvolený návrh v CAD systému Solidworks s výrobou master modelu technologií FDM. Při výrobě formy pro odlévání se autor potýkal s problémy, které úspěšně řešil. Následuje výroba druhé formy pro odlévání, zde postrádám bližší popis důvodu výroby této formy a porovnání výhod a nevýhod zvolených řešení. Technicko ekonomické zhodnocení je provedeno na dobré úrovni, je zde ovšem kalkulováno pouze s náklady za cenu materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66967