POLÁK, J. Zpracování stereo snímků na grafické kartě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Téma řešené panem Polákem považuji za náročné po časové i odborné stránce. Paralelní techniky programování pro multicore platformy zatím nejsou součástí učiva předmětů na ÚAMT a znalosti potřebné pro úspěšné zpracování stereo snímků za účelem 3D rekonstrukce významně převyšují informace, které student mohl nabýt v oborově zaměřených předmětech. Pan Polák prokázal schopnost samostatně nastudovat problematiku na dostatečné úrovni k tomu, aby byl schopen zvolit, použít a v případě potřeby i implementovat algoritmy vedoucí k řešení zadaného úkolu. Dosažené výsledky, kvalitu i množství odvedené práce negativně ovlivnilo časově nerovnoměrné rozvržení práce studentem. Ani extrémní úsilí, které pan Polák práci věnoval v posledním semestru, nemohlo zcela nahradit předcházející nízkou aktivitu. Konzultace student využíval hojně a to hlavně v posledním semestru. Byly směřovány především k vyřešení implementačních potíží. Slabé výchozí znalosti programování v jazyce C významně limitovaly studentův postup zejména v počátcích řešení práce. V průběhu však pan Polák prokázal snahu dostudovat nezbytné znalosti a vlastní pílí sbíral tolik potřebné praktické zkušenosti. Navrhuji hodnoceni C/77b.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Honec, Peter

Úkolem diplomanta bylo vytvořit prostředí a algoritmy pro 3D rekonstrukci obrazu a následně se pokusit o optimalizaci s využitím CUDA platformy. V úvodní části práce jsou popsány obecně známé principy snímání obrazu, matematické modely obrazové projekce a 3D rekonstrukce. V této části však postrádám detailnější rozbor 3D rekonstrukce, které je práce věnována. Chybí citlivostní analýza 3D rekonstrukce vzhledem k rozlišení kamer, vzdálenosti objektu, ohniskové vzdálenosti a k bázi stereo-kamer. Postrádám i podrobnější popis (rozlišení, ohnisko, bázi) použité stereo-kamery Bumblebee, který by bylo vhodné v kontextu této diplomové práce rozvést. Dále je zevrubně popsána architektura CUDA – jelikož práce s CUDA je jádrem diplomové práce, mohl by zde být důkladnější popis technologie, ze které by vyplynuly úskalí, limity a možnosti optimalizace výpočtů pro tento konkrétní problém. Je možné, že v závěru by pak byly dosaženy lepší výsledky. Pro detekci významných bodů se zpravidla používá Harissův nebo Moravcův operátor, ne však Sobelův, jak je v práci zmiňováno. V principu však použití Sobelova operátoru jisté výsledky přinést může. Práce byla spíše zaměřena na využití optimalizací pomocí CUDA, takže demonstrace optimalizací na „Sobelu“ postačí. V závěru je uveden příklad 3D rekonstrukce na jediném modelovém obrázku – typicky laboratorní zátiší krabice s kufrem. Bylo by zajímavé uvést příklad nějaké reálné scény ze života. Práce je psána věcně, v logickém sledu a bez formálních nedostatků. Ne příliš zdařilá forma je vyvážena velmi kvalitním papírem, na kterém je práce vytištěna, takže čtenář si přijde na své. Zadání práce lze považovat za středně náročné až náročné s velkým potenciálem pro realizaci, kterého student ve velké míře (ne však plně) využil. Student při realizaci předvedl inženýrské schopnosti, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 66209