KOZOVSKÝ, M. Řízení a vizualizace modelu destilační kolony protokolem Modbus TCP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci webového serveru s komunikací modelu destilační kolony. Opravil a upravil chyby v komunikační knihovně Modbus TCP. Konzultací využíval v obvyklé míře.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Ve své práci se student zabývá ovládáním a vizualizací malé destilační kolony pomocí webového serveru. Destilační kolona, řízená a hlídaná pomocí PLC byla sestavena v minulých letech. Komunikace s kolonou probíhá protokolem ModbusTCP, jehož klientská část byla cílem jiné bakalářské práce. Student se tedy zabýval konfigurací PLC kolony a zabudováním komunikační knihovny do svého serveru. Server umožňuje jak ovládání, vizualizaci stavů kolony, tak i časový záznam průběhů sledovaných veličin do databáze SQL. Student bezvýhradně splnil požadavky zadání. Po formální stránce hodnotím práci jako vyhovující, ačkoli k ní mám několik námitek. Práce je nedostatečně členěna do kapitol. Názvy kapitol i jejich číslování na několika místech v práci neodpovídají obsahu. Některé odstavce (např. v kapitole 2.2.1) vyznívají zmatečně a nepopisují přesně problematiku. Obrázek popisující strukturu programu rovněž není hierarchicky zcela přesný (šipka „Řízení procesu“ je zde nelogicky umístěna). Zadání předložené bakalářské práce bylo náročné z toho pohledu, že student musel aplikovat několik již hotových řešení a jejich kombinací, s přidáním vlastní práce, vytvořit celý systém ovládání. Student rovněž nalezl a opravil několik chyb v komunikační knihovně. Zpracováním prokázal student dobrou orientaci ve zvolené problematice. Předložená práce svědčí o vyhovujících schopnostech studenta, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 66205