LAUŠ, L. Dřevo jako konstrukční materiál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

K zadanému tématu student přistoupil velmi iniciativně, se zájmem a zadané úkoly plnil svědomitě. Práce je sepsána přehledně a splnila v celém rozsahu nároky, které jsou na tento typ prací kladeny. Místy neobratné formulace a drobné chyby z mého pohledu nesnižují kvalitu předložené práce. Proto ji doporučuji k přijetí jako podklad ke státní záverečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Molliková, Eva

Student si jako téma své závěrečné práce vybral skupinu materiálů, která není na FSI předmětem studia. Při zpracování se musel seznámit s velkým počtem nových pojmů popisujících dřevo jako organický materiál tvořený živými buňkami. V práci popisuje stavbu jehličnatých i listnatých stromů, zdůrazňuje rozdíly mezi nimi i to, jak uvedené rozdíly ovlivňují výsledné vlastnosti dřeva jako konstrukčního materiálu. Dále uvádí množství vnějších faktorů, které také mají vliv na užití dřeva v praxi. V závěru práce jsou uvedeny zajímavé příklady dřevěných konstrukcí. Práci bych vytkla občasné formulační neobratnosti a nedokonalosti včetně vyjímečnš se vyskytujících pravopisných chyb. Zároveň je škoda, že autor podrobněji nepopisuje uvedené obrázky, ani na ně v textu neodkazuje; citace obrázků i použitých textů je však v pořádku. I přes uvedené nedokonalosti hodnotím práci kladně a doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením VELMI DOBŘE / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66276