HEJČ, J. Rozměřování experimentálních záznamů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval problematiku rozměřování záznamů EKG a navrhl vlastní rozměřovací algoritmus, který otestoval na kompletní databázi CSE. Dále algoritmus adaptoval na experimentální záznamy a opět jej otestoval. Práci považuji po všech stránkách za vyjímečnou a nemám co bych vytkl jak po formální, tak po odborné stránce. Realizační části je věnováno 50 stran textu, kvality algoritmu jsou doloženy řádným otestováním a vhodně zvolenými ukázkami. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s výsledky publikovanými ve významných zahraničních časopisech. Vzhledem k plnému splnění zadání a absenci výhrad hodnotím práci jako vynikající.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Předkládaná práce srozumitelně seznamuje čtenáře s možnostmi rozměření elektrokardiografického (EKG) záznamu. Práce je přehledně členěná, logická návaznost kapitol vypovídá o studentově porozumění tématu. Teoretická část práce je dostatečně detailní, a teoretické poznatky jsou vhodně tříděny a interpretovány. Praktická část práce se skládá z návrhu metody rozměření lidského EKG a z adaptace navrženého řešení pro animální EKG. Navržený algoritmus korektně rozměřuje EKG záznamy, což student dokazuje rozsáhlým testováním na standardních databázích. Volba metod pro ověření správnosti algoritmu je korektní a odpovídá současným poznatkům. Výsledky jsou vhodně prezentovány a interpretovány, formální úroveň práce je rovněž výborná. Zvlášť si cením průběžných diskuzí a shrnutí v dílčích částech práce, které výrazně přispívají k odborné úrovni práce. Jediná výtka se týká občasných výskytů gramatických chyb a nepřesného vyjadřování. Práci proto hodnotím 98 body.

Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 66273