BARTOŇ, J. Podnikatelský záměr na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: Uveďte na základě čeho jste odhad předpokládanou výšku u zakázky typu "Doporučení nákupu existujících výrobků, návrh k výrobě nových, návrh úpravy pracoviště, ergonomických pomůcek pro práci ve stoje i v sedě" a u zakázky typu "komplexní péče o zaměstnance".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tomášková, Iva

Bez připomínek. Práci hodnotím výborně především proto, že má reálné praktické využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72564