BALÁK, P. Konstrukce otočného lineárně přesuvného stolu s pevnou boční upínací deskou pro stroj FGU RT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dosedla, Michal

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Dotazy: Jaká by měla být v praxi přesnost polohování navrženého otočného stolu? Co by se na otočném stole muselo změnit, aby byl tzv. karuselovací (otáčky cca 150/min)? Jaké jsou elektronické metody zvýšení přesnosti polohování otočného stolu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Práce pana Baláka je dělena do dvou hlavních oddílů: rešeršní část a konstrukční. Rešeršní část poskytuje obsáhlý popis konstrukčních způsobů otočných stolů a komponentů, které se při jejich stavbě používají. Rešerše poskytuje komplexní pohled na problematiku a nabízí různé varianty, které jsou dále využity v konstrukční části. V té jsou aplikovány poznatky z rešerše a do detailu vypracovány. Volba každého komponentu je pak založena na zhodnocení jednotlivých variant, kdy výsledky jsou zaneseny do rozhodovací matrice, ze které je vybrán ten nejvhodnější. Poté jsou vybrané prvky výpočetně zkontrolovány. Práce je uspořádána přehledně, jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, cíle práce jsou splněny. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64986