PLUSKAL, V. Konstrukce univerzálního zásobníku nástrojů SK50 s robotickou výměnu nástrojů pro stroj WFT 13 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dosedla, Michal

Diplomovou práci s výhradami doporučuji k obhajobě. Výhrady: Chybí rešerše manipulátorů (robotů). Chybí rešerše gripperů. Chybí MKP celého zásobníku. Chybí více variant řešení konstrukce zásobníku. Nedostatečné technicko ekonomické zhodnocení variant konstrukce zásobníku. Špatná úprava obrázků a značení vzorečků. Dotazy: Jak by mělo být řešené krytování celého zásobníku z hlediska bezpečnosti obsluhy a automatického cyklu výměny nástroje? Je použitá hlíníková slitina odolná standardním řezným kapalinám? Jaká je přesnost polohování robota? Jak jsou řešeny nulové body na zásobníku z důvodu zaměřování robota?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Práce je zpracována celkem dobře. Po formální stránce se v práci vyskytují určité nedostatky, avšak stanovené cíle práce jsou splněny. Student obsáhl problematiku návrhu univerzálního zásobníku.Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64985