SOKOL, K. Speciální kontrolní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Student pracoval na bakalářské práci zcela samostatně, konzultace využíval minimálně, a to až ke konci semestru. Výsledkem jeho práce je funkční aplikace, pracující podle požadavku zadání. Přístup studenta k řešení bakalářské práce hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Splnění zadání A 48/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Cílem bakalářské práce byla realizace jednoduchého kamerového systému pro snímání a uložení obrazu místnosti a identifikaci počtu snímání. Student analyzoval různé přístupy k řešenému problému. Kromě standardně dodávaných řešení provedl systémový i obvodový návrh vlastního systému, založeného na mikrokontroléru ATmega32. Vzhledem k vlastnostem a ceně jednotlivých řešení pak vybral a realizoval systém založený na osobním počítači. Tím bylo zadání projektu splněno. Vlastní řešení s mikrokontrolérem bylo označeno za nevyhovující kvůli ceně. Narozdíl od řešení s PC však umožňuje GSM komunikaci, přičemž GSM modul tvoří více než polovinu ceny celého zařízení. Pro snížení ceny a rozšíření funkcí zařízení by bylo vhodné zvážit mamísto GSM implementaci Ethernetové komunikace. Velmi dobrou formální podobu práce kazí snad jen anglicky popsaný obrázek 2.4. v jinak slovensky psaném textu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci stupněm A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 31021