KLÍMA, J. Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Práce je zaměřena na rešerši strojů a technologií pro výrobu jader ve slévárenství. Autor se v úvodu práce věnuje teoretickým principům funkce vstřelovacích strojů. Dále navazuje rozborem konstrukčních a kinematických uspořádání vstřelovacích strojů s nimiž se můžeme dnes setkat. Rovněž jsou v práci zmíněny vstřelovací a vytvrzovací hlavy, jaderníky (jejich materiály, odvzdušnění atd.). Autor navazuje komplexní rešerší technologií pojiv užívaných na vstřelovacích strojí a možnostmi přípravy směsi pro výrobu jader. V závěru práce se autor rovněž zmiňuje o možnostech regenerace směsi, o automatizaci výroby a výrobě složených jader. Z hlediska popisu principů a technologie je možné říci, že se jedná o velice zdařilou práci, která komplexně popisuje danou problematiku. Součástí zadání byl však i požadavek na srovnání parametrů, kinematických uspořádání, automatizace atd. vstřelovacích strojů dostupných na trhu. Tato část však v práci není dostatečně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64967