TOMÁNKOVÁ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka přistoupila ke zpracování závěrečné práce zodpovědně, stejně jako k celému studiu na naší fakultě. Svědomitě pracovala na bakalářském projektu od úvodních analýz a konceptů až po konečnou adjustaci. Michaela Tománková přistoupila k nelehkému zadání bakalářské práce kreativně a téměř s profesionálním přístupem. Hodnotím u ní zejména schopnost o úkolech a výzvách přemýšlet a dotáhnout své myšlenky ke konkrétním řešením, zároveň však přijímat a zpracovávat jiné názory a reflektovat je ve své práci. Zaznamenal jsem v její práci velký posun. Cením si také její vytrvalosti a pracovního nasazení, bez těchto vlastností by nebylo možné takovýto úkol obstojně zvládnout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka přistoupila ke zpracování závěrečné práce zodpovědně, stejně jako k celému studiu na naší fakultě. Svědomitě pracovala na bakalářském projektu od úvodních analýz a konceptů až po konečnou adjustaci.Michaela Tománková přistoupila k nelehkému zadání bakalářské práce kreativně a téměř s profesionálním přístupem. Hodnotím u ní zejména schopnost o úkolech a výzvách přemýšlet a dotáhnout své myšlenky ke konkrétním řešením, zároveň však přijímat a zpracovávat jiné názory a reflektovat je ve své práci. Zaznamenal jsem v její práci velký posun. Cením si také její vytrvalosti a pracovního nasazení, bez těchto vlastností by nebylo možné takovýto úkol obstojně zvládnout.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Palacký, Jiří

Práci považuji za kvalitní a přínosnou do diskuse o budoucí podobě městké budovy na předmětném nároží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Zakomponování lávky spojující tř.Kpt. Jaroše s parkem u městské opery považuji za zdařilé, přestože se jedná o velmi nákladnou investici /březovský vodovodní přivaděč + velké rozpony lávky bez podpor/. Méně šťastné je rozhodnutí nenavázat novou budovou na oba štíty a spojit tím obnažené sousední štíty, ponechání průhledu a tím i pronikání škodlivin a hluku dopravy do vnitrobloku.
Architektonické řešení A Budova je určena výhradně výstavním účelům, proto má specifický charakter. Její vzhled, konstrukční a materiálové řešení mají navozovat dojem zvlněné stuhy, podepírané stěnami a pilíři. Hlavní objem je od sousedních budov oddělen svislými pásy parkovacího zakladače, cezurou a vyhlídkovou věží. Hlavní vstup je orientován do ulice Koliště. Do ulice Milady Horákové je parter otevřen vjezdem do zakladače a zapuštěným vjezdem pro zásobování, poněkud nečekaným v městskému parteru.
Provozní řešení B Kavárna v přízemí je zpřístupněna pouze pro návštěvníky galerie. Personál je umístěn v suterénu. Kanceláře a především chodba 01.04 mohou být nedostatečně osvětleny denním osvětlení. Provoz je zajišťován hlavním přímým schodištěm pouze do úrovně 2,5.NP a dále potom vedlejším - plnícím i funkci požárního únikového schdiště. V dispozici je umístěn 1 nákladní výtah zásobující všechna patra, dále dva osobní výtahy, přičemž jeden z nich obstarává pouze 1. a 2.NP.
Technicko konstrukční řešení B Navržená budova je jednoduché konvenční konstrukce, využívá však moderních tepelných izolací. Výtahové šachty po odečtení z výkresu se jeví jako poněkud úzké - 1,2m u os.výtahu /dle normy min.š.klece 1,1m - realizovatelné s obtížemi/ a 2m š. šachty u nákladního výtahu je rovněž poněkud úsporná. Podobně velmi úsporné, vycházející ze zvoleného hmotového řešení, je řešení samostaných WC kabinek bez předsíně. Umístění rozvodné šachty bude obtížně přístupné pro rozvody VZT a ZTI.
Formální úroveň A Práce je po obsahové stránce zpracována na dobré grafické úrovni. Znázornění osvětlení žlutými a modrými šipkami namísto stínů působí poněkud formálně. Některé části projektu jsou poněkud zjednoušeny - např. schematická značka hlavního vstupu - dvojice posuvných dveří.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 66174