TICHÝ, Š. Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i četné řady znalostí získaných jiným způsobem (studium problematiky lanových navijáků a zdvihadel). Práce se zabývá konstrukčním návrhem vyprošťovacího lanového navijáku pro mobilní stroje, obsahuje kapacitní a pevnostní výpočty včetně tvorby základní výkresové dokumentace (sestava a lanový buben). V úvodní části je práce doplněna o stručnou rešerši řešení konstrukce obdobných navijáků. Za přínosné lze považovat vlastní návrh mechanické spojky, umožňující volné otáčení bubnu při odvíjení lana. V práci se však p. Tichý nevyhnul několika drobnějším chybám převážně formálního charakteru: - drobné gramatické chyby - převážně v interpunkci, - drobné nedostatky v technické terminologii (např. spálení motoru apod.), - tažná síla (např. str. 12, 13) je chybně vyjadřována v t. Ačkoliv je tato hodnota v komerční oblasti běžná, v technické práci nutno pro sílu využívat výhradně N, resp. kN apod., - v rovnici kap. 14 je po dosazení chyba - všechny hodnoty pod odmocninou budou po dosazení kladné. Tím dojde k mírnému zvýšení red. napětí na hodnotu 278 MPa, - poněkud problémový tvar lanového bubnu (z výrobního hlediska). Předložená práce má i přes některé chyby jak věcného tak i formálního charakteru celkově velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Štěpán Tichý tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Otázka: Proveďte stručný návrh postupu výroby lanového bubnu navijáku

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student vypracoval závěrečnou práci na konstrukční téma lanového navijáku pro mobilní převážně stavební stroje. Autor v úvodní části provádí rešerši stávající techniky a navrhuje vlastní koncepci lanového navijáku. V další části práce student provádí výpočet funkčních a rozměrových parametrů a pevnostní kontrola vybraných prvků navijáku. Textová část práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup a rozsah řešení práce je správný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti v pořádku: -Překlep = str. 42 – dva stejné obecné vzorce -Netechnické výrazy = str. 16 a 39 -Str. 26 = nepříliš vhodné zdůvodnění reakčních sil v podporách. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený Výkresová dokumentace je vcelku dobrá a dle zadání kompletní, jsou v ní pouze drobné chyby. Práce je kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63490