VALOUCH, R. Korečkový elevátor pro dopravu obilí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu. Práce obsahuje podrobný funkční a pevnostní výpočet korečkového elevátoru pro dopravu obilí a částečnou výkresovou dokumentaci (celková sestava, podsestava hlavy elevátoru a dva dílenské výkresy). V úvodní části je práce doplněna o stručnou rešerši řešení konstrukce korečkových elevátorů. V práci se však p. Valouch nevyhnul několika chybám jak věcného tak i formálního charakteru: - drobné chyby a přepisy v textu, - některé neobratné větné a technické formulace, - chybějí některé citace u obrázků či zvolených hodnot, - není jasné, proč není indexace odporů postupná (chybějí F7 a F8), - chybí zdůvodnění volby předimenzované převodovky (13 KW, motor jenom 5,5 kW), - pokud vyjde základní trvanlivost ložiska (kap. 2.3.3) více než milion hodin, je výpočet modifikované trvanlivosti zbytečný. U ložisek SKF je doporučováno pro stanovení životnosti používat jimi vytvořené SW, - výkresy sestavy a podsestavy jsou málo podrobné, řada věcí z nich není patrná (např. napínací zařízení, uložení hnacího bubnu na hřídeli, připojení spojek k hřídeli atd.) - na podsestavě hlavy elevátoru chybí kotvící plán, - hnací hřídel je na celém povrchu nesmyslně přesně obroben (h7) Předložená práce má i přes některé chyby jak věcného tak i formálního charakteru celkově dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Radek Valouch tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Otázka: Objasněte teoretickou podstatu rovnice 32

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem korečkového elevátoru. Práce je zpracována poměrně přehledně je logicky členěna. Student se v práci nevyhnul řadě pochybení, jak formálního tak i věcného charakteru. Zejména lze mít k práci následující výhrady: - hrubé chyby, překlepy v textu - chybějící konstrukční návrh, schéma i ověřovací výpočet spojení bubnu s hnací hřídelí - nepoměr mezi motorem a použitou převodovkou - přiložené obrázky se nedají nazvat výkresovou dokumentací Celkově má práce i přes uvedené nedostatky přijatelnou úroveň a je v souladu se zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 63475