FOLTÝN, P. Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutník, Tomáš

V první části práce se autor věnuje leteckým profilům jako takovým, zaměřil se na rozbor jejich geometrie a nejběžnějších metod jejího popisu a parametrizace. Zabývá se i vznikem aerodynamických sil a momentů na profilu. V následující kapitole rozepisuje vliv změn geometrie profilů na jejich aerodynamické vlastnosti. K tomuto účelu využívá výstupy z programu Xfoil, přičemž vliv každé vybrané geometrické charakteristiky vyhodnuceje zvlášť. Poslední část práce stručně shrnuje metody měření vlastností profilů v aerodynamických tunelech a popisuje nejběžněji používané vybavení těchto tunelů. Na příkladu je porovnán výpočet v programu Xfoil s naměřenými hodnotami. Práce splňuje všechny formální náležitosti a je poměrně dobře členěna. K jejímu zpracování přistupoval Pavel Foltýn aktivně a zodpovědně. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cejpek, Jakub

Autor zpracoval zadání v požadovaném rozsahu. První dvě kapitoly vlastní práce jsou věnovány profilu jako takovému. Třetí kapitola naznačuje možnosti laboratorních měření aerodynamických vlastností a srovnává výsledky numerického řešení z programu XFOIL a tunelového měření. Práci se dají vytknout pouze drobné nepřesnosti. V kapitole 2 chybí jednoznačná definice souřadného systému. Na straně 13 není definován úhel odtokové hrany. Obrázek 6 má demonstrovat rozdíl mezi funkcí transformací Z a Z‘; velikost obrázku však tento záměr neumožňuje. Část kapitola 2.3 věnující se popisu nomenklatury profilů řady NACA by si zasloužila vlastní nadpis. Demonstrace vlivu geometrie profilu na jeho výkony je obsáhlá, ale postrádá stručné shrnutí. Porovnání výsledků programu XFOIL a NACA reportu by mělo být vyneseno v jednom grafu pro okamžitou a snadnou orientaci. Členění textu je logické a navazující, v některých pasážích však chybí výraznější oddělení odlišných témat například nadpisem. S ohledem na rozšířenost značení součinitelů vztlaku a odporu (CL, CD) by bylo vhodné sjednotit všechny obrázky a popisy ze starého značení (cy, cx). Některé obrázky, zejména grafy, jsou zbytečně malé. Převzaté ilustrace vykazují v některých případech nevhodnou kvalitu. Práce je na dobré úrovni a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63478