ČERMÁKOVÁ, V. Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Káfuňková, Jana

Práce splňuje zadání, formální kvalita bakalářské práce je na vysoké úrovni, vyskytují se pouze drobné chyby v typografii. Výběr literatury a její vztah k zadané bakalářské práci je velmi dobrý. Bibliografické citace jsou v souladu s citační normou. Součástí bakalářské práce jsou jednoznačné závěry a doporučení. Předkládaná bakalářská práce je jednoznačně využitelná v praxi. Dosažené závěry bakalářské práce může podnikatel Michal Šidlo uplatnit při svém podnikání a pomocí navržených opatření předcházet vzniku problematických pohledávek. Výsledky bakalářské práce jsou využitelné i pro ostatní podnikatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64913