ŠŤASTNÝ, D. Návrh technologie vícedrážkové řemenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

V bakalářské práci je předložena technologie řemenice ve 2 odlišných variantách. Autor se zabývá prvně rozborem součásti, což je nevyhnutelná etapa, a zde formuluje důležité podmínky pro navazující varianty řešení, kdy v návrhu obráběcí technologie zachovává standardní podobu, tj. upínání, nástroje, stroje. Závěrem je připojeno základní porovnání, ve kterém jsou použity reálné údaje, související s autorovými zkušenostmi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce řeší technologii výroby vícedrážkové řemenice za použití a srovnání dvou různých možných polotovarů. Část porovnání polotovaru z přířezu a odlitku je zpracována podrobně a doložena potřebnými výpočty. Technologický postup je řešen formou návodek s uvedením veškerých řezných podmínek a dopočítaným strojním časem. V technicko-ekonomickém hodnocení jsou uvedeny základní náklady na výrobu součásti a provedeno porovnání. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38113