BERÁNEK, J. BATCH systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

V právě končícím akademickém roce bylo do výuky magisterského předmětu „Automatizace procesů“ zavedeno nové téma „Programování BATCH systémů“. S podporou firmy COMPAS s.r.o. byla příslušná laboratoř softwarově i hardwarově doplněna o úlohu, na které se budou studenti programování Batch systémů učit. Úloha byla spuštěna v surovém stavu, a bylo žádoucí, aby ji někdo dopracoval, prověřil a zpracoval metodiku, podle které se bude výuka uskutečňovat. Po loňském neúspěchu, kdy se pro údajnou náročnost, přihlášený student této úlohy vzdal, se jí chopil student Jakub Beránek, bakalář, který tuto úlohu úspěšně a podle mne dobře splnil. Problémy se při práci občas vyskytly, protože vývoj metody BATCH kombinuje programování na PC, PLC, v prostředích Simatic Manager a InTouch a také v potřebných modulech systému COMES, jehož jedním modulem programové prostředí BATCH právě je. Student Jakub Beránek se dobře připravil teoreticky a s přiměřenými konzultacemi svůj úkol zvládl. Práci v naší laboratoři věnoval dost času, byl pilný a svědomitý a prokázal schopnost samostatně řešit vzniklé problémy. Práce, kterou vytvořil, bude využívána pro výuku v magisterském studiu.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Zezulka, František

Zadáním práce bylo a) prezentovat filosofii dávkových procesů, normu ANSI-ISA 88 a porovnat některé dávkové procesy, resp. řídicí systémy kategorie MES s funkčností vhodnou pro popis, modelování a řízení dávkových (batch procesů) b) vytvořit laboratorní cvičení, na kterém se dá procvičit dávkový proces. Prostředkem pro toto cvičení byl určen MES systém COMES firmy COMPAS s.r.o., ze které také toto zadání BP přišlo. c) Konkrétně z kolekce úkolů systému operativního řízení výroby (MES) se měl zabývat modulem BATCH Zadání lze hodnotit jako středně obtížné. Možná by však bylo vhodnější ( v silnější variantě) jako zadání pro diplomovou práci. Student 3. ročníku není ještě vybaven dostatečnými zkušenostmi a znalostmi např. pro prezentování filosofie dávkových procesů, ani představou o šíři projektantské práce automatizačních systémů technologických procesů, jak požaduje zadání. Student popsal svoji představu BATCH procesů a ve shodě se zadáním popsal také základní rysy a úkoly normy ANSI-ISA 88, která specifikuje dávkové procesy. Dle této normy vysvětlil základní pojmy a struktury, definované normou. Dá se říci, že vypracoval uspokojivý úvod do problematiky Batch procesů. Pochopil a popsal hierarchickou strukturu dávkových procesů a členění úrovní řízení. Ve 4. Kapitole se věnoval popisu a několika nejpoužívanějších batch systémů (InBatch – Wonderware, Simatic Batch – Siemens a konečně systému COMES Batch – Compas. Poslední část práce se věnuje laboratorní úlohou pro demonstrování systematického způsobu automatizace jednoduchého dávkového procesu při použití systému COMES. Zadání práce bylo splněno, student prokázal dobré znalosti z uvedené problematiky a zvolil správnou koncepci své práce. Bakalářská práce je vlastním dílem studenta, Písemná zpráva je sestavena v logickém sledu a v souladu s platnými normami, rozsah kapitol odpovídá jejich závažnosti. Za nedostatek považuji na několika místech textu neprofesionální vyjadřování (str. 12), množství překlepů. Těžko čitelný obrázek 2, nevhodné termíny (např. na str. 37) a konečně hrubou gramatickou chybu v Závěru práce. Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že student Jakub Beránek prokázal schopnosti stát se bakalářem v oboru.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 66311