KRIŠTOF, P. Kladné elektrody pro lithno-iontové akumulátory na bázi LiCoO2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Pan Krištof podal diplomovou práci, která je jednou ze součástí systematického materiálového výzkumu v oblasti baterií a akumulátorů prováděného na UETE FEKT VUT v Brně. Tato práce je svým rozsahem 50 stránek přiměřená a také seznam použité literatury odpovídá požadavkům kladených na diplomovou práci. Práce se týká výzkumu nového složení elektrodových hmot pro kladnou elektrodu lithno-iontových akumulátorů na bázi LiCoO2 s přídavkem sodíku nebo draslíku pro stabilizaci struktury. Obligatorní teoretická část podává poměrně ucelený a při tom stručný přehled současně vyráběných akumulátorů. Experimentální část je provedena i pojednána s velkou pečlivostí. Práce bude sloužit jako důležitý podklad pro navazující výzkumy. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně. Práce má dobrou grafickou úroveň, jen bych upozornila na nevhodné prokládání křivek plynulými křivkami bez vyznačení experimentálních bodů. Práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kazda, Tomáš

Student se ve své práci zabývá kladnými elektrodami na bázi LiCoO2 pro lithno-iontové akumulátory a jejich úpravou pomocí alkalických kovů. Zejména se zabývá vlivem těchto přidaných prvků na kapacitu upraveného materiálu a jejich vlivem na stabilitu kapacity během cyklování. V teoretické části se student zabývá základním rozdělením veškerých baterií dle principu na primární a sekundární a dále podrobně rozepisuje jednotlivé druhy sekundárních článků. Samostatná část je pak vyčleněna lithno-iontovým akumulátorům, do této části bych osobně umístil i krátký odstavec o Li-pol článcích, který s touto problematikou souvisí a neuváděl bych ho v celkovém přehledu. V pasáži o lithno-iontových akumulátorech je popsán princip jejich funkce, porovnání s dalšími typy akumulátorů, stručný popis anodových a katodových materiálů a možné metody přípravy katodových materiálů. V této části mi schází hlubší ponoření do problematiky katodových materiálů a rozvedení vlastností používaných modifikací materiálu LiCoO2 jako jsou LiNi1-xCoxO2 nebo LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 jejichž vlastnosti jsou uvedeny jen okrajově. Praktická část práce popisuje použité metody měření a použitá zařízení pro tyto měření. V této části je dále pečlivě popsána příprava katodových materiálů jak čistého LiCoO2 tak upravených materiálů. Data jsou zpracovány pečlivě, přehledně a zajímavé výsledky jsou podtrženy v závěru práce. Tato práce obsahuje jisté nedostatky jako je občasné špatné indexování nebo vynechávání mezer, případně rozličné formátování textu a chybějící citace v textu nebo u tabulek a obrázků viz str. 18, 21 nebo 29. Přes tyto nedostatky hodnotím práci 79b a doporučuji k obhajobě především kvůli dobře zpracované praktické části.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 66377