HROMEK, J. Komunikace OPC serverů se systémem MES (COMES) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Diplomová práce, kterou student řešil, byla vývojovou prací na objednávku zadávající firmy. Firma COMPAS má svůj softwarový produkt COMES, který z marketingových důvodů potřebuje co nejsnáze propojovat s řídicími systémy různých výrobců. Postup práce diplomanta jsme směřovali do tří fází. 1. Obstarání OPC serverů od výrobců nejfrekventovaněji používaných programovatelných automatů, 2. Vypracovat koncepci na testování komunikace těchto OPC serverů se systémem COMES, 3. Vypracovat metodiku testování komunikace těchto, i dalších OPC serverů se systémem COMES. Obtížnost diplomové práce spočívala v časové náročnosti a především v riziku obstarání a správného parametrování dílčích komponent podmiňujících komunikaci. Práci komplikovalo také časové omezení demo verzí testovaných serverů. Často to byla práce lopotná, průkopnická a diplomant musel shánět informace z různých zdrojů. V tom projevil samostatnost a houževnatost, schopnost práce s literaturou a nenechat se odradit dílčími nezdary. Jako na vedoucího práce se na mě diplomant obracel s konzultacemi vyváženě a v oprávněných situacích. Výsledek jeho práce pokládám za úspěšný

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Ve své práci se student komplexně zabývá tématem OPC (OLE for Process Control). V teoretické části práce student provádí rešerši a hlubší popis několika řešení, která v praktické části používá. Obsahově hodnotím teoretickou i praktickou část jako vyhovující. Jistou výhradu mám pouze k interpretacím výsledků, kdy jeden z klíčových ukazatelů (vytížení CPU PC během komunikace) je zhodnocen vágně, navíc se jeví, že různá měření tohoto parametru byla prováděna na různých počítačích. Po formální stránce práci hodnotím jako dostatečnou ačkoli její úroveň snižuje použití špatné gramatiky. V práci rovněž není zachován jeden typ formátování textu. Práce je v některých místech nedostatečně členěna do kapitol, čímž se stává méně přehlednou. Zásadní výhradu mám k pořadí odkazů na použitou literaturu v textu. Kvalita některých obrazových příloh je nedostatečná. Zadání předložené diplomové práce bylo však náročné a po technické i časové stránce a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na budoucí inženýry. Zpracováním prokázal student dobrou orientaci ve zvolené problematice. Práce svědčí o dobrých inženýrských schopnostech studenta, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 66331