FALTÝNEK, A. Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V práci oceňuji správně identifikované tržní příležitosti a následnou koncentraci na tyto příležitosti v návrzích. Rovněž oceňuji provedené zhodnocení rizik plánu. K lepšímu hodnocení práce by přispělo zpracování plánu v systematicky ucelenější a komplexnější formě. Otázka k obhajobě: V čem jsou dotační programy typu Zelená úsporám příležitostí na jedné straně a v čem naopak hrozbou pro MSP?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Divoká, Eliška

Diplomová práce byla zpracována důkladně a přehledně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66333