ZOUFALÁ, K. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Vámi navrhované změny v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců jsou dle finanční náročnosti aplikovatelné v analyzované společnosti a bude mít daná společnost dostatečné finanční prostředky pro jejich realizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holínka, Martin

Práce byla zpracována pečlivě, formálně i obsahově je vyčerpávající. Kladně hodnotím především návrh hodnotícího formuláře zaměstnanců (str.85), který bude zaveden do systému odměňování ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66340