VŠIANSKÝ, M. Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: V práci používáte k hodnocení vhodnosti zvolených regresních funkcí index determinace. Jakými dalšími metodami lze tuto vhodnost hodnotit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejmalová, Helena

Práce je zpracována na vysoce kvalitativní úrovni. V porovnání s jinými pracemi se na téma dívá především z praktického pohledu. Řešení nabízí poměrně pěkně zpracovaný formulář v programu Visual Basic, který lze velice pohodlně využívat i v dalším hodnotícím procesu společnosti i v dalších letech. Práce má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvolené a správně aplikované. Rozsah přehledu literatury je dostačující a plně odpovídá typu publikace. Práce řeší aktuální situaci společnosti, dává jasná doporučení a srovnání s konkurencí je dalším směrem, který je nezbytný ke kompletnosti výsledků. Z jednotlivých doporučení je patrné, že autor věnoval intenzivní přípravu k získání informací o společnosti, což přidává na kvalitě a přínosu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66363