JULINOVÁ, M. Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka prokázala schopnost řešit komplexní téma. Zvolila odpovídající přístup a jasně formulovala návrhy. Vhodným způsobem propojila analytické přístupy s formulací opatření, která mohou přispět k rozvoji komunikačních aktivit společnosti. Otázky: 1/ Jakým způsobem byste hodnotila přínosy navrhovaných opatření? 2/ Jakým způsobem by měly být rozvíjeny marketingové aktivity společnosti z dlouhodobého hlediska? 3/ Jaká je podle Vašeho názoru rivalita na realitním trhu s ohledem na komunikační aktivity společností?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Práce vymezuje teoretická východiska odpovídající zaměření práce. Autorka pracuje s obvyklými principy.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část pracuje s různými pohledy. Autorka se snaží o komplexní zhodnocení pozice společnosti. Velmi dobře je provedeno konkurenční srovnání, kdy jsou odlišeny různé úrovně firem. Realizované dotazníkové šetření poskytuje zajímavé údaje. Lépe mohly být formulovány jeho souhrnné závěry. S ohledem na složení vzorku je otázkou jeho reprezentativnost. Aplikace SWOT analýzy je poměrně detailní a zdařilá.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace v práci jsou na odpovídající úrovni. Nedostatky jsou zcela minimální.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Horší kvalita některých vkládaných obrázků.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce splňuje všechny požadavky vymezené zadáním.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce má velice dobrou a vyváženou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Návrhová část se při formulaci opatření zaměřuje primárně na oblast komunikace. Je sice zřejmé, že jde o oblast, kterou je třeba řešit, na druhé straně by z pohledu marketingových aktivit volit komplexnější přístup. Samotné návrhy jsou formulovány jasně a směřují ke kvalitativnímu rozvoji komunikačních aktivit. Autorka vhodně kombinuje obecné principy s vlastními doporučení.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuchařík, Lukáš

Autorka diplomové práce se ve svém díle zaměřila na menší a méně známou realitní kancelář s cílem navržení takových opatření, které by měly vést k jejímu zviditelnění, zvýšení konkurenceschopnosti a počtu akvizicí. Formálně předložený dokument dosahuje velmi dobrou jazykovou, stylistickou a typografickou úroveň. Při zpracování diplomantka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a využití znalostí a dovedností získaných v průběhu studia. Za nejcennější část považuji samotný návrh, který vychází krom jiného ze zdařilé analýzy zahrnující mimo jiné dotazníkové šetření, průzkum trhu a porovnání s konkurencí. Návrhová část se věnuje zejména nejaktuálnějším nástrojům využití internetu a online marketingu při podnikání v oblasti zprostředkování prodeje a koupě realit a kromě popisu a grafického znázornění jednotlivých částí návrhu podává i návod, kdy, jak a pomocí čeho jej v různých variantách realizovat. Navržené řešení považuji za konkurenceschopné v praxi a na úrovni firem věnujících se dané problematice. Dle mého úsudku závěrečná práce vyhovuje všem předpokladům pro úspěšné dokončení uvedeného magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64887