ŠVARC, V. Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Miroslav

Vojtěch Švarc začal na tématu své bakalářské práce pracovat ve třetím ročníku. Navzdory pozvolnému začátku se s výjimkou stanovení vlivu doby setrvání hrotu AFM na povrchu NaCl podařilo splnit všechny úkoly bakalářské práce. Práce je velmi dobře logicky uspořádána, interpretace výsledků jsou kvalitní. V teoretické části bych uvítal větší prostor pro témata přímo související s rešeršní studií a v grafické úpravě bych vylepšil kvalitu některých převzatých obrázků. Mimo jiné oceňuji samostatnost při vypracovávání úkolů bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Spousta, Jiří

Bakalářská práce V. Švarce je věnována zajímavé problematice a málo probádanému modernímu tématu, jež má úzkou souvislost s bouřlivě se rozvíjející oblastí nanotechnologií, kterou je využití lokální anodické oxidace ke tvorbě nanostrukturních motivů. Práce je dělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru a je zpracována na odpovídající grafické úrovni. Vyskytují se v ní překlepy a gramatické chyby. Vzhledem k významu objevitele STM a AFM zařízení bych předpokládal, že se jeho jméno v práci bude citovat korektně (strana 3 – Binnig versus Binning). Rovněž shoda podmětu s přísudkem někdy činila autorovi potíže (stejná strana a mnohde jinde – ...přístroj byl závislí na vakuu.., str.35: ..se začali přitažlivé síly.. apod.). Někdy je v textu rovněž zaměňován význam desetiprocentní (10%) a deset procent (10 %) špatně zvolenou mezerou mezi jednotkou a číselnou hodnotou. Rovněž měřicí a měřící aparatura je uvedena v nesprávném gramatickém tvaru. Jednotkou času je sekunda a nikoliv vteřina, hojně používaná autorem (např. na str. 24). Na str. 30 dole je asi špatně namísto kyslíku O2- napsána nula na 2-, podobně i str. 31 první řádek. Celkově ale počet překlepů nesnižuje celkovou srozumitelnost textu práce. K odborné stránce práce mám následující připomínky a poznámky. V části věnované experimentálním výsledkům bych uvítal větší množství odkazů do relevantních částí teoretických. Např. na str. 24 se hovoří o měření silových křivek, což tvoří podstatnou část práce, a chybí, podle mého názoru, odkaz na obr. 1.7, který by posloužil lepší orientaci čtenáře v textu. Stejná situace je na str. 26, kde se píše o Kelvinově-Youngově-Laplaceově rovnici, která byla použita k fitování dosažených experimentálních výsledků bez odkazu, kde se s ní čtenář může seznámit. Závěrečné hodnocení: Práce obsahuje mnoho nových, časově náročných experimentů, které posouvají nelehké studium kapilárních sil, působících při interakci hrotu AFM s povrchem vzorku významnou roli, kupředu. Představuje solidní základ k případnému hlubšímu studiu těchto sil. Rovněž metoda zobrazení vodního menisku pomocí sledování útvaru na povrchu soli je velmi originální a umožňuje přímočařejší vyhodnocování experimentů, než tomu bylo doposud. Celkové hodnocení navrhuji B. V Brně 10. června 2013 Jiří Spousta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64874