PAULMICHL, R. Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bauer, František

Student se o zadané téma intenzívně zajímal.Pravidelně využíval konzultace, připomínky které jsem měl jako vedoucí práce byly respektovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce pana Romana Paulmichla se zabývá vlivem zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav. Hlavní důraz byl kladen na spotřebu paliva. Celá práce je od úvodu až po závěr velmi čtivě a přehledně zpracována. Velká část práce byla věnována měřením, a to jak staticky na zkušebně, tak také v dopravě a při orbě. Závěry z měření jsou velmi přehledně formulovány a graficky zobrazeny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64849