KINCOVÁ, D. Vysokorychlostní letecká doprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šošovička, Róbert

Vzhledem k tomu, že si studentka vybrala pro naše zeměpisné šířky dosti exotické téma, musela nastudovat velké množství informací často převyšujících rozsah učebních osnov nejen bakalářského, ale mnohdy i inženýrského studia. K tomuto úkolu přistupovala aktivně a navíc dokázala účinně redukovat informace tak, aby na omezeném prostoru bakalářské práce uvedla ty nejzákladnější zákonitosti problematiky létání vysokými rychlostmi. Práce přináší přehled transsonické, supersonické i hypersonické aerodynamiky, aerodynamického ohřevu, aeroakustiky, pohonných jednotek, přetlakování kabin a dalších technických zajímavostí spojených s daným oborem. Na konkrétních projektech rozebírá historii nadzvukové dopravy a na základě současných projektů odhaduje další budoucnost oboru. Celkově je práce komplexním dílem a studentka při jeho tvorbě prokázala schopnost samostatné práce a schopnost aplikovat nabyté vědomosti. Její práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebek, Jiří

Práce je rozvržena do deseti základních kapitol, ve kterých autorka popisuje historii vysokorychlostní dopravy, problematiku aerodynamiky vysokých rychlostí, technické problémy spojené s vysokorychlostní leteckou dopravou, problémy v oblasti ekologie a ekonomiky a v závěru popisuje současné projekty v oblasti nadzvukové dopravy. V úvodní části postrádám konkrétnější vymezení pojmu vysokorychlostní letecká doprava, z kontextu práce vyplývá, že se jedná o dopravu nadzvukovou (nicméně např. pro kategorii VTOL se o vysokorychlostní dopravě/přepravě hovoří při rychlostech v rozmezí 400-500 km/h ). V následující kapitole se studentka zabývá historií nadzvukové letecké dopravy, která se dotýká typů Tu-144, Concorde a projektu B-2707. Zde by bylo vhodné zmínit např.požadavky ICAO a IATA ze kterých tyto konstrukce vycházely. Rovněž by bylo vhodné tuto část doplnit vhodnější grafickou dokumentací (s vyšším grafickým rozlišením a v plném rozsahu viz. např. obr. 2.1). V následující kapitole autorka poměrně detailně popisuje aerodynamiku vysokých rychlostí a základní principy uplatňované při konstrukci. V páté kapitole autorka uvádí technické problémy spojené s provozem nadzvukových dopravních letounů. Zde postrádám uvedení příkladů praktických konstrukčních řešení těchto problémů (např.v oblasti aerodynamického ohřevu, řiditelnosti-stability, výhledu posádky za letu/při startu nebo přiblížení na přistání/ při pohybu letounu po zemi apod.). Kapitola sedmá věnovaná ekonomickým problémům je formulována pouze v obecné rovině a neobsahuje konkrétnější údaje potvrzující zde uvedené skutečnosti. Součástí této kapitoly je rovněž část věnovaná legislativě, kde autorka uvádí že tato je pro tuto kategorii letecké dopravy nedostačující - nicméně nedokládá konkrétní příklady nedostatků stávajících dokumentů, které byly aplikovány pro provoz nadzvukových dopravních letounů v minulosti. V následující kapitole se autorka věnuje současným projektům nadzvukového létání. Zde bych uvítal souhrnné (tabulkové) uvedení (předpokládaných) technických parametrů jednotlivých projektů, pro jejich názornější porovnání. Z formálního hlediska bych práci vytknul řadu gramatických chyb a stylistických nedostatků, včetně hovorových výrazů, které v BP jsou nežádoucí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64848