TESAŘÍK, L. Marketingový mix ve službách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Otázka k obhajobě: Který z návrhů je podle Vás nejlépe realizovatelný pro rychlé navýšení zisku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Uspořádání obsahu práce působí nepřehledným dojmem. Na str. 64 u jedné z tabulek chybí titulek.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blümelová, Zdeňka

Str.63 - Tabulka Kalkulace návratnosti zavedení bylinné masáže do nabídky nekoresponduje s následující tabulkou, která dle dále uvedeného textu, srovnává klasickou a bylinnou masáž. Ve výpočtech kalkulace bylinné masáže je poloviční hodnota nákladů proti tabulce č.13. Str.65 - taulky č.14 a 15 - v kalkulacích nejsou uvedeny náklady na stavební práce (pouze materiál), možnost prací svépomocí není dále komentována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66296