KAŇOVÁ, M. Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Studentka během práce na své diplomové práci prokázala zručnost a učenlivost při provádění experimentů. Zvládla ovládání komplikovaného servohydraulického stroje a provedla požadované množství experimentů. Její výkon v laboratoři při provádění experimentů bych hodnotil jako nadprůměrný. Při zpracování výsledků potřebovala užší vedení a častější kontrolu, za těchto podmínek pak odvedla standardní výkon. Interpretace a diskuse výsledků v kontextu existující literatury byla na slabší úrovni, zde chyběl větší nadhled a lepší chápání deformačních mechanismů. Naopak je třeba pochválit, že studentka tyto nedostatky nahrazovala poměrně značnou snahou a aktivitou. Celkové hodnocení práce diplomantky: dobré, nikoliv vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Předložená práce, která vznikla pod vedením Doc. Ing. Libora Pantělejeva, PhD. si klade za cíl provést a vyhodnotit serii únavových testů slitiny NiTi. Cílem práce je mimo experimentu i predikce únavového chování a životnosti. Tematika je to velice aktuální a zajímavá. Existuje mnoho otázek v oblasti cyklického zatěžování intermetalik, které nejsou zodpovězeny a zaslouží si hlubší zkoumání. Samotná práce je poměrně logicky členěna, ovšem obsah je poměrně nevyvážený. Zejména v úvodních kapitolách je poměrně dost nepřesností, jsou popsány některé jevy, které se dál v práci vůbec nevyskytují, naopak některé důležité aspekty příliš diskutovány nejsou. Při diskusi výsledků se autorka drží v poněkud obecné rovině, chybí hlubší zhodnocení dosažených výsledků a přesah do predikce únavového chování této slitiny. Z formálního hlediska je třeba vytknout zejména nejednotnou formu citací a nepřesnosti které obsahují. Přesto jsou dosažené výsledky zajímavé a práce splňuje jak formálně, tak obsahově podmínky kladené na diplomové práce na VUT v Brně. Práci tedy jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64823