KADLECOVÁ, H. Aplikace CAD/CAM technologie pro vytvoření loga společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou loga společnosti ATC Kolín za podpory moderních CAD/CAM aplikací a použitých technologií (třískových, aditivních). Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s porovnáním a rozborem jednotlivých variant výroby loga společnosti. Studentka získávala potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale také ve firmě ATC Kolín, pro kterou bylo prezentační logo vyráběno. Získané informace maximálně zužitkovala v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci studentka čerpala z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupovala studentka správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studentka splnila zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autorka svůj návrh dokládá nejprve základním pohledem do oblasti standardního obrábění versus aditivní technologie, tyto kapitoly jsou podrobně rozvedeny. Současně připojuje možnosti využití CAD produktu, jmenovitě programu SolidWorks. Rovněž podrobně přibližuje práci s ním. Vzorová součást má sloužit pro potřebu firmy, proto je řešena ve 3 designových variantách v návaznosti na výrobu a je dán prostor na konečné rozhodnutí o výběru varianty firmou. Je doložen přehled o obráběných i aditivních materiálech, které by přicházely v úvahu při výrobě vzorku. Před výrobou standardním obráběním je provedena technická příprava výroby, zahrnující volbu nástroje a možnosti uvažovaného CNC stroje ve spojení s programem PowerMILL, kde je vybrána obráběcí strategie. Souběžně jsou řešeny režimy aditivní technologie. Všechny tyto kapitoly jsou velice podrobné, zahrnují jak nezbytnou teorii, tak praktické zkušenosti. Po vlastním vyrobení jsou komentovány defekty, které procesy zanechávají. Závěrečné kapitoly předkládají technicko-ekonomické posouzení obou výrobních procesů, kdy vstupní údaje zahrnují podmínky školního prostředí, výsledky jsou tedy jednoúčelové a je na zákazníkovi, v jaké sériovosti by vzorky potřeboval. Připojená úvaha zohledňuje účel vzorku a doporučuje aditivní technologii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64807