SCHINDLER, V. Problematika optimální šířky přenosového pásma pro přenos medicinských obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Otto

Ing. Vladimír Schindler Hodnocení doktoranda školitelem Vladimír Schindler je v současné době vedoucím pracoviště oddělení nástrojů pro spolupráci na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Jeho odborné zaměření je orientováno do oblasti optických přenosů (Diplomová práce – „Systém dohledu optických vláken“ získala čtvrté místo v soutěži České vědeckotechnické společnosti spojů o nejlepší diplomovou práci v oboru telekomunikací a teleinformatiky. Později se jeho zaměření rozšiřuje o oblast zpracování medicínských obrazových informací. Byl členem realizačního týmu - Využití jednodeskových počítačů pro zabezpečení přenosu medicínských dat. Jedním z výsledků byl článek v časopise Przeglad Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097) The possibilities of using single-board computers for medical data transmission security Mezi jeho nejvýznamnější prezentační a publikační činnost patří: • Vyžádaný článek do časopisu Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia (ISSN 0036-9942) Měření vlastností a parametrů optických vláken a kabelů pomocí metody OTDR • Prezentace dosažených výsledků na mezinárodní konferenci v Paříži - 4th European Conference of COMMUNICATIONS (ECCOM '13) Influence of the TCP packet setting and encryption for data transfer in medical applications (ISBN: 978-960-474-341-4) • Prezentace přednášek o telefonii na MU PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 • Spoluřešitel výzkumné zprávy - Analýza vývoje telekomunikací pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Předmětem výzkumné zprávy bylo vypracování studie předpokládaného rozvoje telekomunikačních technologií, komunikačních cest, protokolů a architektury s vyjádřením dopadů na měřidla a jejich komunikační části a s konfrontací těchto směrů se známými záměry výrobců měřidel. Byly provedeny simulační a zátěžové testy s komunikačními protokoly AGS-DK a ADD-DLMS. V Brně dne 24.4.2014 Doc. Ing. Otto Dostál, CSc.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimák, Boris

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Šárek, Milan

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 71358