MICHALÍČEK, M. PREDIKCE PRACOVNÍ PŘESNOSTI CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Práce je graficky zpracována na výborné úrovni. Jako taková je přehledná, s řádně provedenou citací a odkazy na použitou literaturu. Jazyk práce je vhodný a odpovídající povaze dizertační práce. Drobné překlepy nesnižují vědeckou úroveň práce. Doktorand nejenom během vlastního studia, ale i během zpracovávání dizertační práce byl velmi aktivní a samostatný. Jeho velkou výhodou je, že se pohybuje v reálném podnikovém prostředí a má představu o tom co je praxi potřebné. Výsledky práce jsou v praxi realizovatelné a firma TOSHULIN je bude aplikovat do svých výrobních postupů. Dizertační práci doporučuji k obhajobě a doporučuji po úspěšné obhajobě ing. Michalíčkovi udělit akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blecha, Petr

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Skýpala, Milan

viz. posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67541