CUNDOVÁ, K. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Celkově je práce kvalitně zpracovaná. Diplomantka prokázala schopnost komplexně řešit danou problematiku a využívat získané znalosti. Otázka: Jakou perspektivu mají podle Vašeho názoru cestovní kanceláře podobného typu jako je sledovaná společnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Naplnění cílů odpovídá požadavkům.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Pro přehlednost by bylo vhodné zařadit u některých analýz dílčí závěry - například u analýzy konkurence. Obecně lze velmi kladně hodnotit kombinaci různých pohledů a snahu aplikovat více přístupů. Závěry analýz se opírají primárně o zdařilou aplikaci postup založeného na SWOT analýze. Pro identifikaci konkurenčních výhod mohl být lépe využit princip hodnotového řetězce.
Praktická využitelnost výsledků C Práce se věnuje řešení konkrétních opatření. V kontextu zaměření práce mohly být lépe zhodnoceny a vysvětleny aspekty konkurenceschopnosti ve vazbě na dlouhodobější perspektivu rozvoje společnosti. Rozsah a forma zpracování v některých případech poněkud snižuje přehlednost a srozumitelnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Konečný, Marek

Diplomová práce si klade za cíl posílit konkurenční schopnost vybrané cestovní kanceláře prostřednictvím analýzy stávajícího stavu a návrhu konkrétních řešení. V teoretické části práce je podrobně popsáno stávající prostředí a východiska pro tvorbu návrhů řešení. Kladně hodnotím výběr typů analýz a sledovaných ukazatelů. Z práce je patrná dobrá znalost oboru, ve kterém je plán navrhován. V praktické části práce jsou vybrané analýzy implementovány do prostředí cestovní kanceláře a je navrženo konkrétní řešení, které by mělo zlepšit postavení společnosti na trhu. Kladně hodnotím podrobný popis a rozčlenění nákladů a příjmů nově navrhovaného produktu (zájezdu). Z kalkulace vyplývá velmi dobrá znalost daného prostředí ze strany autorky. Navrhované řešení se jeví jako velmi dobře implementovatelné v praxi. Nedostatek práce spatřuji v nedostatečné vazbě navrhovaného řešení na finanční výsledky společnosti. Konstatuji, že předložená práce naplňuje stanovené cíle a splňuje obsahové i formální nároky kladené na práce tohoto typu. Jako oponent práce doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66457