KOLÁŘ, P. Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do R 110 kV Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Vladimír

Diplomant rozčlenil svoji práci do devíti logicky na sebe navazujících kapitol. V úvodních kapitolách uvádí teorii výpočtu ustáleného chodu sítí vvn a zvn a teorii výpočtu zkratových poměrů v nich, které převzal z literatury uvedené v závěru práce. V kapitole 5 diplomant uvedl slovní popis rozvoden 110kV (R110kV), které jsou napájené z transformační stanice 400/110kV Otrokovice. V kapitole 6 provedl výpočet ustáleného chodu sítě 110kV a zkratových poměrů při jednofázovém a třífázovém zkratu v uzlech UO Otrokovice před připojením nového zdroje o výkonu 120MVA do uzlu R110kV PRT. Provedl kontrolu napětí v R110kV, zatížení transformátorů a vedení. Kontrolu R110kV na účinky zkratových proudů provedl srovnáním počátečních rázových zkratových výkonů se „jmenovitou zkratovou odolnosti“ podle ČSN 35 4200. Tato norma dnes už neplatí, ale praxe tuto kontrolu pořád používá. V kapitole 7 zjistil totéž po připojení nového zdroje o výkonu 120MVA do uzlu R110kV PRT. V kapitole 8 řešil a vyhodnotil zatížení pro 3 zvolené poruchové stavy v UO Otrokovice. Poslední kapitolu diplomant věnoval závěru práce. Textová i grafická část práce je na dobré úrovni. Diplomová práce splňuje požadavky zadání a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě. Hodnotím ji 82 body. K práci mám tyto připomínky a dotazy: a) Odstavec 3.1. na straně 11 pojednává o „ustáleném chodu“ sítě. V kapitole 9 na str.772, 3, 5 se mluví o „ustáleném stavu“ sítě. Co tím máte na mysli? b) E.ON dimenzuje svoje rozvodny 110kV na zkratový výkon při trojfázovém zkratu. Musí být splněno: Svyp jmen S"k(3f). V práci jsem však tuto nerovnost nenalezl. Na str.55 je uvedený vztah (6.12) pro počáteční rázový zkratový výkon při jednopólovém zkratu. Tento vztah lze také vyjádřit jako součet výkonů ve třech fázích, avšak proud teče pouze jednou fází a ve dvou je roven nule. Je třeba, aby diplomant vysvětlil. vztah (6.12), tabulky Tab.6.4 a Tab.7.4. c) str 75 a str.76, obr.8.3:Co se znamená termín „posílání výkonu proti Sokolnicím? d) Závěr, str.20, 24, 37 : Jak jste měřl: zkratové poměry , zkratové proudy a zkraty? e) Závěr, str.201: Jak a proč se jmenovitá zkratová odolnost rozvodny kontroluje na účinky jednofázového zkratu? f) Seznam symbolů a zkratek, str.80 až 85:proč je u parametrů vedení použitý index k, ale rozměr je [jednotka parametru/m] V Brně, dne 30.5.2013.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Janda, Petr

Diplomová práce je zpracována na téma „Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do rozvodny 110 kV Prostějov“. Teoretická část práce řeší v několika hlavních bodech: - Výpočet ustáleného chodu sítě a popisuje zpracování výpočtů iterační metodou Newton-Raphson. - Popis přechodných jevů, způsoby výpočtu zkratových poměrů. - Popis stability elektrizační soustavy. - Popis uzlové oblasti Otrokovice a Sokolnice. Praktická část práce řeší prioritně poměry v DS 110 kV při provozu nového zdroje včetně srovnání s poměry stávajícími – tj. současný stav bez provozu zdroje. Praktická část práce obsahuje vyhodnocení ustáleného chodu sítě – vyhodnocení hlavních elektrických parametrů, a technických ztrát a vyhodnocení zkratových poměrů. Výpočty se vztahují jednak k základnímu zapojení DS 110 kV a jednak k vybraným poruchovým stavům. Dosažené výsledky jsou shrnuty v přehledových tabulkách. Možnosti provozování a některá nutná opatření potřebná k provozování nového zdroje jsou uvedeny v závěru práce. Výpočty pro praktickou část byly realizovány s využitím dispečerského řídícího systému Sinaut Spectrum. Rozsahem zpracování a provedených kontrolních výpočtů práce odpovídá požadavkům zadání DP a z tohoto pohledu práci lze doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 66498