JAKL, O. Použití termovizní kamery v měřicí technice. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bejček, Ludvík

Pan Bc. Oldřich Jakl věnoval práci na své DP dostatečné množství času a to s velmi dobrou účinností. Jeho přístup k práci se vyznačoval zodpovědností a svědomitostí. Dohodnuté a zadané úkoly plnil beze zbytku. Pracoval do značné míry samostatně a iniciativně, konzultací a vedení potřeboval v menší než obvyklé míře. Nejsem si vědom toho, že by se na jeho DP podíleli další osoby. Při řešení DP se musel potýkat se zapůjčováním některých přístrojů, které nejsou ve vlastnictví FEKT a se skutečností, že byl při studiu zaměstnán. Pana Jakla považuji za jednoho z mála studentů v poslední době, kteří splňují podle mých představ, inženýrské, ale i morální schopnosti a vlastnosti. Navrhuji klasifikaci DP p. Bc. Oldřicha Jakla stupněm ECTS A (90 bodů). V Brně 3. 6. 2013

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Horák, Karel

Diplomová práce se zabývá problematikou měření tepelných vlastností materiálů pomocí mikro-bolometrického snímače za účelem detekce případných defektů. Zadání práce lze považovat za středně obtížné s výrazně převažující experimentální složkou. Podstata práce proto spočívala v realizaci měřicího pracoviště a v následném provedení celé řady měření za pomoci halogenových lamp a termovizní kamery Raytek Pi20. Diplomant dobře rozvrhl strukturu práce, v kratší teoretické části stručně popisuje pasivní a aktivní termografii a dále rozvádí čtyři základní metody aktivní termografie, z nichž pro experimentální část vybírá pulzní a pulzně fázovou termografii. V některých, zejména teoretických částech práce, by měla být uvedená tvrzení doložena citací použité literatury. Týká se to např. kapitoly 3, v níž jsou slovně popisovány některé zákony termodynamiky bez uvedení zavedených názvů (Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posunovací zákon apod.). Obdobně by neměla být při definicích citována vlastní předchozí semestrální práce diplomanta, ale původní zdroj dat (kapitola 2). Po formální stránce má práce dobrou úroveň, i když obsahuje řadu pravopisných a interpunkčních chyb, je však čtivá a zejména úvodní kapitola má pozitivní motivační charakter. Jedna z mála formálních výtek ke struktuře práce se může týkat např. kapitoly 2, která má pouze jednu stranu, na níž jsou stručně definovány čtyři základní tepelné vlastnosti materiálu. Tato část by mohla být bez újmy na přehlednosti zařazena do následující kapitoly termografie jako úvodník. Experimentální část zpracoval student svědomitě, navrhl opto-mechanické rozmístění pracoviště a laboroval také s různými způsoby ovlivnění profilu halogenových lamp pro zajištění homogenního ohřevu měřeného vzorku. Naměřená data jsou v závěru poměrně dobře interpretována, přestože se v některých částech textu objevuje v rychlém sledu zbytečně mnoho číselných údajů, která by bylo vhodné buďto tabelovat nebo z nich pouze vyvodit obecnější a stravitelnější závěr. V souhrnu lze konstatovat, že předložená diplomová práce je jednoznačně nadprůměrná, svědčí o dobrých inženýrských schopnostech uchazeče, a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí a hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 66531