FORBELSKÝ, J. Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Ze zpracované bakalářské práce jsou patrny dobré autorovy odborné znalosti i zkušenosti v oblasti moderních CNC strojů. Téma je celkově názorně podchyceno, od zmínky o historii, přes rozbor řešené součásti, až ke strojnímu zařízení a řešení vlastní výroby. Důmyslně jsou představeny 2 varianty technologie, školní prostředí versus návrh na sériovou průmyslovou výrobu. Výsledek je doložen vzorovým výrobkem, což je průkazný doklad reálnosti návrhu. Vyskytují se ale gramatické nepřesnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Madaj, Martin

I přes to, že jsou v závěru práce přiloženy NC programy pro výrobu uvažované součásti, působí celkové zpracování zadaného tématu poměrně povrchně. V textu se relativně často objevují zejména stylistické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38128