BEDNÁŘ, J. Generátor harmonických zvuků a akordů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student vytvořil aplikaci - zásuvný modul technologie VST - pro generování harmonických zvuků a akordů v reálném čase, který má sloužit jako aplikace pro výuku typologie spekter zvukových barev. Při realizaci využil šablonu modulu VST, ale kromě samotného algoritmu v ní musel doimplementovat řadu funkcí, které šablona nenabízela, zejména pro zpracování MIDI zpráv a grafické uživatelské rozhraní. Zadání bakalářské bylo splněno v plném rozsahu. Student chodil pravidelně na konzultace, průběžně předkládal dílčí výsledky svojí práce a prokázal schopnost samostatného řešení problémů - na konzultace chodil vždy již s vyřešenými problémy, se kterými se během řešení setkal. Text bakalářské práce včas předal vedoucímu ke kontrole a připomínkám. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni, teoretická a praktická část jsou vyvážené. Schází ale porovnání výpočetních nároků zvolené metody generování harmonických signálů s metodami knihovny math prostředí MS Visual Studio použitými v semestrálním projektu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mašek, Jan

Bakalářská práce se zabývala návrhem generátoru zvukového signálu typu VST Instrument s vlastním grafickým rozhraním. V teoretické části jsou popsány základy hudební teorie, technologie VST a rozhraní MIDI. V rámci praktické části byl v programovacím jazyce C++ vytvořen požadovaný zásuvný modul. Jeho funkčnost byla ověřena. Výsledkem práce je funkční generátor zvukového signálu, který dokáže vytvořit zvuk až pěti tónů, přičemž lze v průběhu generování tónů plynule měnit jejich hlasitost. Grafické rozhraní modulu je navrženo intuitivně. Zadání práce bylo splněno kromě posledního bodu, kde nebylo, z hlediska výpočetní náročnosti, porovnáno několik algoritmů pro generování harmonických signálů. Nicméně práci hodnotím jako velmi zdařilou a přínosnou. Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni, je dobře členěna, psána čtivě a srozumitelně. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 66544