GALLO, M. Optické vláknové senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Student pracoval samostatně a pravidělně konzultoval průběžné výsledky práce. Problematice porozuměl dobře a zadaní splnil v plném rozsahu. V rámci praktické části provedl návrh senzorických systémů a vytvořil simulační model v programu OptSim pomocí upraveného bloku v programu MATLAB. Návrhy jsou vhodně okomentovány, mohly však být zpracovány více do detailu. Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Celkově jsem byl s prací studenta spokojen.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Šifta, Radim

Student v rámci bakalářské práce komplexně zpracoval problematiku optických vláknových senzorů. V úvodu práce se věnoval nejprve principu šíření světla v optických vláknech, dále navázal popisem lineárních a nelineárních jevů, kterých se v oboru optovláknových senzorů využívá. Po té precizně zpracoval optovláknové senzory, které je v dnešní době možné použít. V praktické části práce vytvořil v prostředí optSim a Matlab návrhy senzorických systémů založených na fázovém OTDR a Brillouinově rozptylu. Práce byla splněna v celém rozsahu zadání. Po odborné stránce je práce na velice dobré úrovni. Kladně hodnotím hojné využití zahraniční literatury, dále pak detailní matematické popisy a rozbory dílčích jevů a principů. Z hlediska formálního zpracování práce bych vytknul nevhodně zvolenou strukturu kapitol. Dále práce neobsahuje seznam použitých zkratek ani příloh. Mezi odevzdanými soubory také chybí výstupy ze simulačních software.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 66559