HANÁK, F. Vstupní obvody pro aktivní dvoupásmovou reproduktorovou soustavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Při řešení semestrálního projektu nestačil student rozpracovat návrh do takové podoby, aby v bakalářeské práci mohl začít rovnou s realizací zařízení a s měřením. V prvních týdnech letního semestru byl jeho přístup k řešení bakalářské práce příkladný, později ale jeho aktivita značně klesla. Až pár dnů před termínem odevzdání bakalářské práce přišel provést měření, ale obvody neměl odzkoušené a ukázalo se, že nejsou funkční. Do termínu odevzdání bakalářské práce již nová měření nestihnul provést a vedoucímu práce ani nepředvedl funkčnost zařízení. Nepředložil ani text bakalářské práce ke kontrole a připomínkám. Text bakalářské práce obsahuje aktualizovaný text semestrálního projetu a je doplněný krátkou kapitolou 7 a 8. Celkově zabírá text práce pouze 21 stran, vykazuje řadu formálních nedostatků a návrh výhybky v něm není dostatečně zdokumentován. Časové průběhy v příloze E jsou naprosto k ničemu. Výsledky měření elektrických a akustických vlastností zařízení pochopitelně schází.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

V zadání této bakalářské práce je realizace několika částí aktivní reproduktorové soustavy. Jedná se o kompletní elektronické vybavení kromě částí zdroje a koncových zesilovačů. I když je v tomto případě v každé části použito v podstatě standardní obvodové zapojení, v některých částech dokonce doporučené zapojení přebrané od výrobce a student tedy nemusí vymýšlet nová zapojení v té či oné části, je nutná jistá zkušenost a systematičnost při zvládnutí celé realizace. Student realizaci nedokončil, ani neuvedl, zda některá část celého zapojení vůbec byla zprovozněna. Součástí dokumentace nejsou ani fotografie funkčních vzorků. V příloze nejsou dokumentována provedená měření funkčních vzorků. Konstatuji, že student nesplnil zadání. Ostatní dokumentace v příloze, např. část E, jen dokumentuje nesystémový přístup k řešení elementárního problému nalezení mezního kmitočtu elektronické výhybky. Samotný dokument bakalářské práce nesplňuje požadavky na technickou dokumentaci. Uvedené informace jsou často útržkovité, není použita odborná terminologie a použité výrazy jsou slangové. Tohle vše navíc platí za předpokladu, že si čtenář umí domýšlet, co autor textem zamýšlel, ve větné skladbě totiž nezřídka chybí přísudky, někdy dokonce předměty, text je těžce čitelný a to hned v úvodu celé práce. Kromě někde přebývajících a jindy chybějících čárek mezi větami, se vyskytují i pravopisné hrubky např. „polohamy“ nebo v závěru uvedená „analíza“. Z odborného hlediska se v textu vyskytují nesmysly nebo vágní formulace např. signál má kmitočtovou charakteristiku, výrobcem doporučené rozpoložení, dosažení maximálních výsledků, pracuje proti zemi a dále např. matematickou operaci mínus mínus označuje student jako změnu matematického procesu! Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a celkově nedostatečné úrovni práce nedoporučuji práci k obhajobě. Student nesplnil zadání, je nutné zásadní přepracování bakalářské práce a dokončení realizace jednotlivých obvodů.

Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 66564