KOVÁČ, F. Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šifta, Radim

Student se v bakalářské práci věnoval rozboru problematiky polarizační vidové a chromatické disperze. Dále provedl rozbor optických přístupových sítí a provedl sadu měření disperzních závislostí optických přístupových sítí. K naměřeným topologiím vytvořil simulační modely a výsledky přehledně zpracoval a porovnal. Práce byla splněna v celém rozsahu. Student byl celý akademický rok velice aktivní, k řešenému tématu přistupoval zodpovědně a jednotlivé části práci konzultoval. Po formální stránce je práce na velice dobré úrovni. Celkově je práce precizně zpracována a její výstupy mají praktický přínos. Naměřené údaje je možné použít pro další metrologická porovnávací měření disperzí, stejně tak navržené simulační modely mohou sloužit pro simulaci disperzí optických tras.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Münster, Petr

Zadání bylo splněno v plném rozsahu a celkově je práce na velmi dobré úrovni. Členění práce je provedeno logicky. Student v práci přehledně a srozumitelně představil problematiku disperzí a možnosti jejich měření. Pomocí měření ověřil parametry optických vláken a vyzkoušel kompenzaci chromatické disperze pomocí kompenzačního vlákna. Jednotlivá měření jsou dobře popsána a výsledky jsou vhodně diskutovány a prezentovány. Všechna měření jsou navíc ověřena pomocí simulací. K rozsahu teoretického popisu ani k praktické části nemám žádné zásadní výhrady. Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. K formální a jazykové stránce nemám žádné výhrady. Použitá literatura je dostatečná. K práci mám tyto méně závažné připomínky: - V úvodní kapitole student nesprávně uvádí, že PMD se nedá předejít, protože není náhodná. - Z obrázku 1.5 není zřejmé, která křivka je pro SiO2, která pro GeO2. - Obrázek 1.17 v dokumentu chybí. - V kapitole 2.1.1 je nesprávně uvedena délka kompenzačního vlákna – 1,6 namísto 1/6 skutečné délky. - V kapitole 6.3.2 student uvádí, že se mu nepodařilo správně vykompenzovat disperzi vlákna, proto upravil simulační model, tak aby výsledná simulace vyšla správně. Zde vidím největší problém v tom, že student neuvedl výsledek původní simulace a neuvedl ani způsob, jak následně simulaci upravil, aby výsledná kompenzace vyšla správně. - Z obrázku 6.32 lze vyčíst, že CD vyšla v simulačním modelu cca -300 ps/nm, přičemž v tabulce je následně uvedena hodnota -703,8.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 66593