GALÁŽ, Z. Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mekyska, Jiří

Na základě dostupných pramenů z oblasti vědecké literatury je zřejmé, že student během realizace práce dokázal pracovat ve specifické oblasti analýzy neurologických onemocnění pomocí zpracování ručně psaného projevu, která nebyla dodnes dostatečně popsána. Pracoval samostatně a dbal rad vedoucího práce. Splnil zadání a dosáhl velmi dobrých výsledků.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Diplomová práce se zabývá analýzou ručně psaného textu s cílem návrhu systému pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci. Práce má dobrou grafickou úroveň a je psána čtivě. Škoda jen, že v některých grafech nejsou uvedeny jednotky. Jsou stručně popsány příznaky jednotlivých typů neurologických onemocnění a jsou uvedeny typy testů pro psací cvičení na tabletu. Potom jsou shrnuty příznaky, které lze pro hodnocení ručně psaného textu použít. Některé z těchto příznaků jsou převzaty z analýzy řeči. Dále jsou popsány typy použitých klasifikátorů. Byl navržen modulární systém, který byl implementován v Matlabu a Papid Mineru. Na závěr je přehledně uvedena tabulka s procentní úspěšností klasifikace pro jednotlivá cvičení. Největší úspěšnost klasifikace měly algoritmy kNN, SVM a Random Forest. Cíle diplomové práce byly zcela splněny.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 74318