SEDLÁČEK, T. Bytový dům, Holešov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterka, Tomáš

Diplomant jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval s velkým přehledem. Při zpracování DP prokázal dobrou orientaci v řešené problematice.

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 74435