POKLADNÍK, R. Návrh technologie součásti alternátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Při řešení technologie zaujal autor komplexní pohled na celou problematiku a v magisterské práci pro ni vytvořil odpovídající přehledné kapitoly. Řešení vychází z firemních podmínek a je postaveno na využití 3D softwaru, výsledky jsou propojeny na CNC stroj. Celá etapa TPV je takto představena. V typografickém stylu se vyskytují drobné nepřesnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Předložená práce splňuje svým rozsahem a obsahem plně zadání. V práci je provedeno vyhodnocení nahrazení stávající výroby novou za účelem snížení výrobních nákladů. Autor se věnoval mnoha probleatickým oblastem a prokázal dobré teoretické i praktické znalosti problematiky obrábění a jevů s ním spojených. V práci se vyskytují jen drobné stylistické a terminologické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38108