KOZELSKÝ, A. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Josef

Pan Kozelský se v bakalářské práci zabýval problematikou detekce sekundárních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu pomocí scintilačního detektoru. Na základě studia doporučené literatury se podrobněji seznámil s činností rastrovacího elektronového mikroskopu, druhy generovaných signálů a s detekcí signálních elektronů pomocí scintilačního detektoru. V teoretické části práce prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře, získávat a zpracovávat nové poznatky. V průběhu experimentálních prací se seznámil s obsluhou environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu Aquasem vybaveného experimentálním detektorem, což umožnilo samostatně provádět experimenty směřující k vyhodnocení činnosti detektoru a její optimalizaci. Úvodní experiment zaměřil na stanovení vlivu napětí na sběrací mřížce detektoru na velikost detekovaného signálu, následný experiment byl orientován na nalezení hodnot napětí na jednotlivých elektrodách detektoru pro zajištění maximální úrovně signálu při stabilních podmínkách činnosti detektoru. V průběhu řešení práce pan Kozelský projevoval zájem o řešenou problematiku, aktivně se zapojil do činnosti týmu zabývajícího se environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Výsledky práce jsou přínosné pro optimalizaci experimentálního detektoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Čudek, Pavel

Student se ve své práci zabývá proměřováním a optimalizací funkce scintilačního detektoru pro rastrovací elektronový mikroskop pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku mikroskopu. Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 60 stran včetně seznamu použité literatury a příloh. Práce je rozdělena do deseti kapitol. V prvních dvou kapitolách se student zabývá historií a stručnému úvodu do elektronové mikroskopie. V následujících pěti kapitolách je pak popsána funkce rastrovacího elektronového mikroskopu, výhody environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu, princip činnosti scintilačního detektoru a popis signálních elektronů vznikajících při interakci svazku primárních elektronů se vzorkem. Navazující praktická část popisuje měření, jehož výsledkem bylo stanovení závislosti velikosti detekovaného signálu ze sekundárních elektronů pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop na velikosti napětí přiloženém na sběrné mřížce scintilačního detektoru v rozsahu 10 až 200 V při různých tlacích v komoře vzorku mikroskopu. Dále je popsáno experimentální stanovení optimální velikosti napětí na elektrodovém systému a mřížce scintilačního detektoru při různých tlacích v komoře vzorku mikroskopu. K práci mám jednu připomínku: V zadání je uvedeno: „Pro hodnoty napětí v rozsahu 10 až 200 V na sběrací mřížce detektoru detektoru proměřte závislosti velikosti detekovaného signálu na tlaku vodních par." Ale ve vyhodnocení daného experimentu jsou uvedeny pouze hodnoty 0 až 70 V. I přes tuto připomínku je práce sepsána pečlivě a přehledně (až na pár pravopisných chyb a chyb ve formátování textu). Práce je na dobré odborné úrovni a získané výsledky jsou přínosem pro další práci se scintilačním detektorem sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 11/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 23141