VYROUBAL, R. Regulovatelný spínaný napájecí zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Baran, Ondřej

Student se ve své práci zabývá problematikou spínaných zdrojů. V úvodní teoretické části rozebírá principy jednotlivých typů měničů, popisuje jejich vlastnosti a provádí srovnání s lineárními regulátory. Druhá část práce je zaměřena na návrh a realizaci jednočinného propustného měniče. Student uvádí návrh pulzního transformátoru a výstupního filtru, stručně je popsán řídící integrovaný obvod. Výstupem je zkonstruovaný měnič s uspokojivými parametry. Zadání bakalářské práce považuji za splněné. Po formální stránce by však práce mohla být zpracována pečlivěji. Obsahuje formulace nepříliš vhodné pro technický text, vyskytují se zde chyby a nepřesnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 11/20
Formální zpracování práce E 10/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Urbanec, Tomáš

Student měl navrhnout snižující měnič s regulací výst. napětí a proudovým omezením. Vybral si jednočinný propustný měnič s rekuperací pracující přímo na síťovém napětí. Řešení obvodu tohoto typu vyžadovalo hluboké znalosti nejenom elektronických obvodů, ale i bezpečnostních požadavků na ně kladených. V návrhu je celá řada nejasností, volba některých součástek není popsána i přes to, že má zásadní vliv na činnost zařízení (např. použité jádro transformátoru, časové konstanty smyčky zpětné vazby atd.) Mnohé technické formulace jsou velmi nepřesné až úsměvné, např. spalování energie v jádře transformátoru, text psaný v první osobě množného čísla a podobně. V praktické části jsou uvedeny některé naměřené průběhy během oživování zdroje, ale samotné chování zpětné vazby zobrazeno není. Celková účinnost zdroje je velmi nízká a použitelnost konstrukce je tak velmi omezená.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 22098