VANKO, F. Meření difúze metodami NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Práce se zabývá metodami měření difúzních koeficientů metodami MR zobrazení. Je uveden ucelený přehled MR metod se zdůrazněním na MR zobrazování a důraz je kladen na metodu 3 měření. V závěru jsou uvedeny experimentální výsledky testovacího vzorku a jablka. Zpracování měření je dobré. Stručnost popisu vypovídá, že student má potíže s popisem technických problémů a potřeboval více konzultací. Práce je ne dobré úrovni a ukazuje na možnosti použití těchto metod pr o měření biologických vzorků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Cílem bakalářské práce bylo určení difúzních koeficientů vybraných vzorků při proměnných parametrech měřicí sekvence, tedy značně náročný úkol. Student sice zadání splnil, ale postrádám hlubší rozbor naměřených výsledků. Experimentální část je zpracována na pouhých 7 stranách z celkových 44. Většinu práce zaujímá teoretický popis NMR a měřicích sekvencí. V práci chybí seznam použitých symbolů a ani u většiny vztahů není uveden popis jednotlivých veličin. Čtenář se nikde nedozví, co znamená symbol D ačkoli je to to hlavní, co měl student v práci určit. Práce je pečlivě psána na vysoké estetické úrovni, bohužel do ní pronikly některé formální nedostatky. Zejména v celé experimentální části se vyskytující E-08 místo 10-8, TE je psáno několika různými způsoby. Poslední věta na straně 37 nedává smysl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22094